Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động nông nghiệp và nông thôn của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc theo các cấp trình độ: trung cấp và sơ cấp; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và khu vực;
- Nhiệm vụ của trường:
* Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ trung cấp và sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề t­ương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu  thị trường lao động và nhằm cung cấp nguồn lao động có chất lượng với các trình độ trung cấp, sơ cấp cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn và phục vụ xuất khẩu lao động
* Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chưương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề đưược phép đào tạo.
* Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh. 
* Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
* Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
* Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm cho người học nghề.
* Tham gia phổ cập nghề cho người lao động; phối hợp làm công tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp cho học sinh phổ thông;
* Tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
* Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngưười học nghề trong hoạt động dạy nghề.
* Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và ngưười học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
* Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy nghề, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào dạy nghề và hoạt động tài chính.
* Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của Việt Nam vào chương trình dạy nghề khi tổ chức dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
* Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
* Liên kết với các các trường dạy nghề, tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong và ngoài nước tham gia các hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ;
* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật