Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Brường Trung cấp Bách Khoa gồm:
-    Hội đồng quản trị;
-    Ban Giám Hiệu: có 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng;
-    Các Phòng chức năng gồm: Phòng Đào tạo; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công tác học sinh sinh viên;
-    Các tổ bộ môn chuyên môn gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Công nghệ thông tin; Quản trị khách sạn - Du lịch; Thương mại điện tử; Cơ bản; 
-    Trung tâm gồm : Trung tâm Hợp tác Quốc tế và doanh nghiệp.
-    Các Hội đồng tư vấn gồm: Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình nghề; Hội đồng thi đua khen thưởng
-    Các đoàn thể.