Chương trình đào tạo thường xuyên kế toán tổng hợp

30/6/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  THƯỜNG XUYÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
                                   
Tên chứng chỉ:  KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Trình độ đào tạo:  CHỨNG CHỈ
Đối tượng tuyển sinh:
- Học viên chưa từng học qua kế toán hoặc đã từng học qua kế toán đã lâu giờ không nắm vững kiến thức muốn quay lại nghề kế toán;
- Quản lý, Giám đốc doanh nghiệp tham gia học để hiểu sâu về kế toán nhằm quản lý tài chính doanh nghiệp hiệu quả hơn
Bằng cấp : Chứng chỉ Kế toán tổng hợp

    1. Mô tả chương trình:
Chuyên đề này hướng dẫn cách hạch toán kế toán theo chế độ hiện hành, bao gồm các chuyên đề: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp 1, Kế toán doanh nghiệp 2. Hướng dẫn thực hành toàn bộ các phần hành kế toán trên chứng từ thực tế của một doanh nghiệp: Chuyên đề Tổ chức hạch toán kế toán
1.2. Cấu trúc chuơng trình:
Chương trình gồm 4 phần
- Phần 1: Chuyên đề Nguyên lý kế toán bao gồm những vấn đề chung về kế toán như: Chứng từ, sổ kế toán và hình thức kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các đối tượng kế toán; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán.
- Phần 2: Chuyên đề Kế toán doanh nghiệp 1 bao gồm những kiến thức cơ bản về: Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương, vốn bằng tiền và các khoản thanh toán; kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Phần 3: Chuyên đề Kế toán doanh nghiệp 2 bao gồm những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán đầu tư tài chính, trích lập dự phòng, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán trong doanh nghiệp xây lắp, kế toán thành phẩm, hàng hóa tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh, lập báo cáo tài chính.
- Phần 4: Chuyên đề Tổ chức hạch toán kế toán hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng thực hành kế toán bằng các công việc cụ thể:
            + Lập, kiểm tra các loại chứng từ kế toán.
            + Mở sổ kế toán, ghi chép và phản ánh số liệu từ chứng từ vào sổ kế toán.
            + Lập Báo cáo tài chính đúng theo quy định hiện hành.
 1.3. Mục tiêu đào tạo:
- Học viên lập được chứng từ kế toán và phản ánh vào sổ sách kế toán.
- Học viên lập được Báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực, quy định hiện hành và lưu sổ sách các loại.
1.4. Khungchương trình đào tạo
 
TT Tên chuyên đề Tổng số
tiết (giờ)
Lý thuyết Thực hành, bài tập Thời gian (Buổi)
I Nguyên lý kế toán 30 12 18 8 (Từ 1-8)
II Kế toán doanh nghiệp 1 45 19 26 12 (Từ 9-20)
III Kế toán doanh nghiệp 2 45 19 26 12 (Từ 21-32)
IV Tổ chức hạch toán kế toán 80 0 80 20 (Từ 33-52)
  Tổng cộng 200 50 150 52

1.5. Cơ hội việc làm:
     Sau khi hoàn thành chương trình học viên làm công việc về kế toán tại công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

Từ khóa: ,