Trung cấp Công nghệ thông tin ( Ứng dụng phần mềm )

30/6/2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Mã ngành, nghề: 5480202
Trình độ đào tạo: Trung cấp 
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS, THPT và tương đương trở lên;
Thời gian đào tạo: Từ 1 đến 1,5 năm
 

  1. Mục tiêu đào tạo:
    1. Mục tiêu chung:
 Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xướng với trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Công nghệ thông tin ứng dụng phần mềm; có đạo đức tâm lý nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
    1. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
+ Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
+ Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
+ Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị - doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;
+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp;
+ Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;
+ Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.
- Kỹ năng:
+ Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;
+ Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;
+ Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;
+ Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;
+ Cập nhật và phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
+ Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn
vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.
1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức :
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;
+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;
+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Thể chất và quốc phòng:
+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình
Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: 
+ Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng; 
+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;
+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;
+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website; 
+ Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.
 Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm.
 
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:   - Số lượng môn học, mô đun: 21
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 56 tín chỉ
  • Khối lượng các môn chung/ đại cương: 225 giờ
  • Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1080 giờ 
  • Khối lượng lý thuyết 382 giờ; Thực hành 891 giờ
  1. Nội dung chương trình:
 
Mã MH/MĐ Tên môn học, modul Số Tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số giờ Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ Kiểm tra  
I. Các môn học chung 12 255 94 148 13  
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2  
MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1  
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2  
MH04 Giáo dục QP & AN 2 45 21 21 3  
MH05 Tiếng Anh 4 90 30 56 4  
MH06 Tin học 2 45 15 29 1  
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 44 1080 288 743 49  
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 23 465 161 274 30  
MĐ 07 Tin học văn phòng 2 60 16 40 4  
MĐ 08 Bảng tính Excel 2 60 17 39 4  
MH 09 Cấu trúc máy tính 3 60 34 22 4  
MH 10 Mạng máy tính 2 60 20 36 4  
MH 11 Lập trình cơ bản 4 60 25 31 4  
MH 12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 4 60 19 37 4  
MH 13 Cơ sở dữ liệu 4 60 18 38 4  
MĐ 14 Lắp ráp và bảo trì máy tính 2 45 12 31 2  
II.2 Môn học mô đun chuyên ngành, nghề 19 585 109 459 17  
MĐ 15 Hệ điều hành Windows Server 2 60 18 38 4  
MĐ 16 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 3 75 24 47 4  
MH 17  Lập trình Windows 1 (VB.NET) 4 90 30 56 4  
MĐ 18 Thiết kế và quản trị website 3 75 22 50 3  
MĐ 19 Đồ họa ứng dụng 2 60 15 43 2  
MĐ 20 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0  
II.3 Môn học mô đun tự chọn 2 30 18 10 2  
MĐ.21 Excel nâng cao 2 30 18 10 2  
MĐ.22 Kỹ năng mềm 2 30 18 10 2  
  Tổng cộng 56 1335 382 891 62   

Từ khóa: ,